Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

3/recent/ticker-posts

Phần 1. Tổng quan về OpenStack Ussuri

 

Phần 1. Tổng quan về OpenStack Ussuri

(1) Các thành phần chính của OpenStack

Dịch vụTên mãSự miêu tả
Identity ServiceKeystoneQuản lý người dùng
Compute ServiceNovaQuản lý máy ảo
Image ServiceGlanceQuản lý hình ảnh ảo như hình ảnh hạt nhân hoặc hình ảnh đĩa
DashboardHorizonCung cấp bảng điều khiển GUI qua trình duyệt Web
Object StorageSwiftCung cấp bộ nhớ đám mây
Block StorageCinderQuản lý lưu trữ cho máy ảo
Network ServiceNeutronQuản lý mạng ảo
Orchestration ServiceHeatCung cấp chức năng điều phối cho Máy ảo
Metering ServiceCeilometerCung cấp chức năng đo lường sử dụng cho kế toán
Database ServiceTroveQuản lý tài nguyên cơ sở dữ liệu
Data Processing ServiceSaharaCung cấp chức năng xử lý dữ liệu
Bare Metal ProvisioningIronicCung cấp chức năng cung cấp kim loại trần
Messaging ServiceZaqarCung cấp chức năng Dịch vụ Nhắn tin
Shared File SystemManilaCung cấp dịch vụ chia sẻ tệp
DNS ServiceDesignateCung cấp dịch vụ máy chủ DNS
Key Manager ServiceBarbicanCung cấp dịch vụ quản lý khóa

(1) Yêu cầu trước khi triển khai cài đặt

Đây là bản mô tả của Cloud Computiong của OpenStack Ussuri.
Cài đặt một số dịch vụ mà một số thành phần của OpenStack cần cho các yêu cầu hệ thống tại đây.
Ví dụ này dựa trên môi trường như sau:
    eth0|10.0.0.30 
+-----------+-----------+
|  [ Control Node ]  |
|            |
| MariaDB  RabbitMQ |
| Memcached      |
+-----------------------+
 
[1]
Cài đặt NTP Server để chỉnh ngày, tham khảo tại đây .
[2]
Cài đặt MariaDB Server, tham khảo tại đây .
[3]Thêm Kho lưu trữ của Openstack Ussuri và cũng như Nâng cấp Hệ thống CentOS.
Đặc biệt, nó cần nâng cấp một số gói Python3 từ kho lưu trữ Openstack Ussuri.
[[email protected] ~]# 
dnf -y install centos-release-openstack-ussuri

[[email protected] ~]# 
sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-OpenStack-ussuri.repo

[[email protected] ~]# 
dnf --enablerepo=centos-openstack-ussuri -y upgrade
[4]Cài đặt RabbitMQ, Memcached.
# enable PowerTools

[[email protected] ~]# 
dnf --enablerepo=PowerTools -y install rabbitmq-server memcached
[[email protected] ~]# 
vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
# add into [mysqld] section

[mysqld]
.....
.....
# default value 151 is not enough on Openstack Env
max_connections=500

[[email protected] ~]# 
vi /etc/sysconfig/memcached
# line 5: change (listen all)

OPTIONS="-l 
0.0.0.0,::
"
[[email protected] ~]# 
systemctl restart mariadb rabbitmq-server memcached

[[email protected] ~]# 
systemctl enable mariadb rabbitmq-server memcached

# add openstack user

# set any password you like for [password]

[[email protected] ~]# 
rabbitmqctl add_user openstack password

Creating user "openstack"
[[email protected] ~]# 
rabbitmqctl set_permissions openstack ".*" ".*" ".*"

Setting permissions for user "openstack" in vhost "/"
[5]Nếu SELinux được bật , hãy thay đổi chính sách.
[[email protected] ~]# 
vi rabbitmqctl.te
# create new

module rabbitmqctl 1.0;

require {
    type rabbitmq_t;
    type rabbitmq_var_log_t;
    type rabbitmq_var_lib_t;
    type etc_t;
    type init_t;
    class file write;
    class file getattr;
}

#============= rabbitmq_t ==============
allow rabbitmq_t etc_t:file write;

#============= init_t ==================
allow init_t rabbitmq_var_lib_t:file getattr;
allow init_t rabbitmq_var_log_t:file getattr;

[[email protected] ~]# 
checkmodule -m -M -o rabbitmqctl.mod rabbitmqctl.te

[[email protected] ~]# 
semodule_package --outfile rabbitmqctl.pp --module rabbitmqctl.mod

[[email protected] ~]# 
semodule -i rabbitmqctl.pp
[6]Nếu Firewalld đang chạy , hãy cho phép các cổng cho các dịch vụ.
[[email protected] ~]# 
firewall-cmd --add-service={mysql,memcache} --permanent

success
[[email protected] ~]# 
firewall-cmd --add-port=5672/tcp --permanent

success
[[email protected] ~]# 
firewall-cmd --reload

success

 Phần 2. Triển khai cài đặt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét