Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

3/recent/ticker-posts

Snap cho người mới bắt đầu (Một số lệnh cho Snap trong Nextcloud

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

snap list                                                    => Hiển thị tất cả trạng thái snap đã cài đặt và ở đó

snap info nextcloud                                  => Nhận đầy đủ chi tiết về các lệnh và dịch vụ nextlcoud

snap list nextcloud --all                            => Hiển thị phiên bản

sudo snap refresh nextcloud --stable        => Nhận các bản cập nhật tự động chính thức

snap disable nextlcoud                             =>  Tắt nextcloud

snap enable nextlcoud                             => enable nextcloud

snap remove nextloud                             => remove nextcloud

sudo snap get nextcloud ports                 => Xem Ports đang mở

sudo snap restart nextcloud.php-fpm      => Khởi động lại dịch vụ PHP

sudo snap install nextcloud

sudo snap remove nextcloud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nextcloud.occ                                           => Hiển thị danh sách CLI

nextcloud.occ status                                => Hiển thị trạng thái thông tin phiên bản

nextcloud.occ app:list                             => Hiển thị tất cả ứng dụng (Bật/Tắt)

nextcloud.occ app:disable calendar        => Tắt 1 ứng ụng (Calendar)

nextcloud.occ app:update --all                => Cập nhật tất cả ứng dụng

nextcloud.occ user:resetpassword admin => Reset password

nextcloud.occ user:list                 => Hiển thị list User

nextcloud.occ maintenance:repair

sudo snap revert nextcloud

sudo nextcloud.occ files_external:list


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một số tùy chỉnh sau khi cài Nextcloud Snap
1. Tắt link đăng ký tự động

sudo nextcloud.occ config:system:set --type=bool --value=false simpleSignUpLink.shown

2. Gở bỏ File/ thư mục mặc định sau khi tạo tài khoản (Chỉ định File Thư mục mặc định /media/test)
sudo nextcloud.occ config:system:set --value='/media/test' skeletondirectory
3. Mặc định ngôn ngữ tiếng việt
sudo nextcloud.occ config:system:set --value='vi' force_language
('force_language' => 'vi',)

4. Chuyển nơi lưu trữ dữ liệu bên ngoài chứa data (/media/nextcloud/data)
sudo nextcloud.occ config:system:set --value='/media/nextcloud/data' datadirectory
('datadirectory' => '/media/nextcloud/data',)

 5. Nextcloud tự động quét hệ thống tệp để tìm các thay đổi: occ files:scan

'filesystem_check_changes' => 1, 

6. Remove index.php from urls:

sudo nextcloud.occ config:system:set htaccess.RewriteBase --value="/"

sudo nextcloud.occ maintenance:update:htaccess

7. Disable Dashboard

sudo nextcloud.occ app:disable dashboard

8. Enable Theme

sudo nextcloud.occ app:enable theming

           

Đăng nhận xét

0 Nhận xét