Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

3/recent/ticker-posts

Cài đặt Prometheus và Grafana trên CentOS 7

Giải pháp giám sát hệ thống mạng với Prometheus kết hợp Grafana

Phần 01 – Cài đặt Prometheus và Grafana trên Centos 07

Phần 02 - Giám sát Server Linux với Prometheus và Grafana

Phần 03 – Giám sát Server Windows với Prometheus
Grafana

Phần 04 – Giám sát
thiết bị mạng Cisco với Prometheus Grafana

Phần 05 – Giám sát
Firewall Fortigate với Prometheus Grafana

Phần 06 – Giám sát Firewall Pfsense Prometheus
Grafana

Phần 07 – Giám sát VMWARE với Prometheus
Grafana

Phần 08 –  Cấu hình alert trong Prometheus và gửi tin nhắn qua Telegram

Nguồn: itforvn

 

I. Cấu hình chung cho hệ thống trước khi bạn cài đặt Prometheus:

1. Update linux,  sync NTP linux, disables selinux

yum update -y
yum install ntpdate
ntpdate 1.ro.pool.ntp.org
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
2. Cài iptables thay thế cho firewalld trên Centos 7

Bước 1: remove firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl mask –now firewalld
Bước 2: Cài đặt Iptables
yum install iptables-services -y
systemctl start iptables
systemctl enable iptables
3. Mở các port sau:
iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9090 -j ACCEPT

Lưu và khởi động lại dịch vụ

service iptables save
service iptables restart
Kiểm tra lại port đang mở
iptables -L -n
Kiểm tra port đang được dùng bởi service nào:
netstat -anp | grep 80
hoặc
lsof -i | grep 80
II. Cài đặt Prometheus bằng Package 

Bước 1: Cài đặt wget

yum install wget

Bước 2: Tải Prometheus về (https://prometheus.io/download/)

wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.10.0/prometheus-2.10.0.linux-amd64.tar.gz

Bước 3: Giải nén file package Prometheus vừa download

tar -xvzf prometheus-2.10.0.linux-amd64.tar.gz

Bước 4:  Di chuyển file vừa giải nén vào /usr/local/prometheus

mv prometheus-2.10.0.linux-amd64 /usr/local/prometheus/
Bước 5: Tạo service prometheus trong systemd với nội dung bên dưới
vi /etc/systemd/system/prometheus.service
[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=root
Group=root
Type=simple
ExecStart=/usr/local/prometheus/prometheus \
    --config.file /usr/local/prometheus/prometheus.yml \
    --storage.tsdb.path /usr/local/prometheus/ \
    --web.console.templates=/usr/local/prometheus/consoles \
    --web.console.libraries=/usr/local/prometheus/console_libraries \
    --web.listen-address=0.0.0.0:9090 \
     --web.enable-admin-api

Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 Bước 5: Restart và enable services.

sudo systemctl enable prometheus
sudo systemctl start prometheus
sudo systemctl status prometheus
Nếu service khởi chạy thất bại các bạn có thể sử dụng lệnh để có thể lấy thông tin về lỗi đã xảy ra và fix:
journalctl -xe

Prometheus web UI

Prometheus đã cung cấp sẵn một web UI để hiển thị dữ liệu trực quan.

Truy cập Prometheus web UI tại địa chỉ http://IP:9090/graph.

Prometheus sau khi cài đặt thành công

III. Cài đặt Grafana

Bước 1: Tải Grafana

wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-6.2.1-1.x86_64.rpm
Bước 2: Cài đặt Grafana
sudo yum localinstall grafana-6.2.1-1.x86_64.rpm
Bước 3: Khởi động lại dịch vụ
sudo service grafana-server start
sudo /sbin/chkconfig –add grafana-server

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl status grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server.service

Bước 4: Kết nối Prometheus với Grafana
Truy cập vào Grfana: http://IP:3000

        Passwork mặt định là admin/admin, và sau đó sẽ đổi password sau lần đầu tiên đăng nhập

Thêm data source

Click button Add data source. Sau đó chọn biểu tượng của Prometheus.

 

Ở mục HTTP, nhập URL của Prometheus web UI và chọn AccessBrowser:

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc kết nối giữa Grafana và Prometheus

 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét